Stomatologia

Marlena Duda-Zawisz

ul. Hołdunowska 57

43-143 Lędziny

marlena.duda.gabinet@wp.pl

537 512 555

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Pacjencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA LEK. DENT. MARLENA DUDA-ZAWISZ
z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 57
NIP 9542676170, REGON 242944311

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail marlena.duda.gabinet@wp.pl lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

 1. diagnozy medycznej i leczenia, w tym związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.
  Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rejestracji Pacjenta,
  2. zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej , w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,
  3. komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny Pani/Pana samopoczucia/stanu zdrowia itp.
  4. odbieraniem i archiwizacją złożonych przez Panią/Pana oświadczeń woli,
  5. wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego.

  Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto przekazane dane osobowe ( w zakresie nie obejmującym danych dotyczących stanu zdrowia) mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów i udostępniane jedynie podmiotom świadczącym usługi pomocnicze (księgowe, informatyczne, personelu pomocniczego) oraz upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest to konieczne to jest przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa to jest ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo uzyskania od Administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych (ale nie wyciągu lub odpisu). Przed udostępnieniem

Pani/Panu żądanych informacji, w szczególności zaś przed udzieleniem dostępu do danych osobowych lub wydaniu kopii danych osobowych, w tym elektronicznie, Administrator weryfikuje Pani/Pana tożsamość.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych. Administrator może jednak pobierać opłatę od kolejnych kopii. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona (uprzednio udostępnione i nie zmienione dokumenty dokumentacji medycznej).

Ma Pani/Pan prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

Pani/Pana prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo Pani/Pana jako Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Administratora, które mają charakter zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.

W ramach realizacji prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan:

 1. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które jako Pacjent dostarczył/a Pani/Pan do Administratora (art. 20 ust. 1 RODO);
 2. żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2 RODO).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 1. w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji świadczonych przez Administratora usług.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).